Weet u wanneer u te maken hebt met werkweigering? Indien een werknemer niet de door de werkgever opgegeven taken opvolgt, dan is er sprake van werkweigering. Dit houdt in dat er met opzet taken niet worden verricht. Het niet uitvoeren van bepaalde taken kan dan ook mogelijk ernstige schade leveren voor een ondernemer. Indien de werkweigering dan ook opzettelijk is geweest waarbij ernstige schade voor de werkgever is opgetreden dan kan het zijn dat dit een dringende reden voor de werkgever is om de werknemer per direct op staande voet te ontslaan. Toch moet er wel echt sprake zijn van een dringende reden welke niet is gemotiveerd door achterliggende belangen. Mocht dit wel zo zijn dan heeft de werknemer een goede kans om met succes bezwaar aan te tekenen en in beroep te gaan.

Ontslag op staande voet

Indien de reden en de gevolgen van de werkweigering dermate ernstig zijn dan kan het zijn dat de werkgever overgaat tot onmiddellijk ontslag, oftewel ontslag op staande voet. Uitgangspunt is dan wel dat er sprake moet zijn van een dringende reden voor het ontslag. Dit betekent dat de werkweigering dermate grote consequenties heeft gehad voor de onderneming dat de enige manier van handelen ontslag op staande voet is. ontslag op staande voet komt voor bij ernstige vergrijpen, dan wel bij het uitvoeren of niet doen van taken waardoor zeer ernstige schade is ontstaan. Toch moet er tussen de ontstane schade en de werkweigering een duidelijk aan de ontslagen werknemer verwijtbaar causaal verband te zijn. Het kan namelijk niet zo zijn dat één werknemer op staande voet wegens werkweigering wordt ontslagen terwijl meerdere werknemers aan de werkweigering hebben meegedaan. Dan zijn er mogelijk onderliggende redenen om de werknemer te ontslaan welke wettelijk niet zijn toegestaan.

Verhalen schade bij werkweigering

Een werkweigering kan leiden tot ernstige schade voor een onderneming. De werkgever kan dan ook niet anders dan de werknemer op staande voet te ontslaan wegens deze dringende reden. Door de werkweigering kan ook financiële schade zijn ontstaan bij de onderneming dan wel bij derden. Omdat de werknemer wegens de werkweigering is ontslagen, heeft de werkgever het recht om de ontstane schade te verhalen op de werknemer. In eerste instantie kan dit betekenen dat het openstaande salaris en opgebouwde vakantie rechten niet meer worden uitbetaald. Is de schade echter dermate groot dan kan de werkgever overwegen om juridische stappen te ondernemen om de schade te verhalen bij de ontslagen werknemer. De kantonrechter dient dan zijn oordeel te vellen over het causale verband tussen de werkweigering en de voor de onderneming ontstane schade.

Ontslag door werkweigering aanvechten

Ontslag op staande voet wegens werkweigering kan vergaande gevolgen hebben. De werkgever moet dan echt overtuigd zijn van de dringende reden tot ontslag. Het kan echter voorkomen dat de werknemer de werkweigering volgens een goede reden heeft gedaan. De werknemer heeft getracht met de werkweigering een gevaarlijke situatie te voorkomen, en dergelijke. Naar de argumenten van de werknemer dient door de werkgever geluisterd te worden. Een dringende reden tot ontslag kan dan ook minder dringend zijn geweest. Het is dan ook van belang voor de werknemer om de weg naar de kantonrechter te bewandelen, indien dergelijk twijfel is gerezen. Het kan namelijk zijn dat de reden tot werkweigering ander letsel heeft voorkomen. De taak verstrekking door de werkgever was dan mogelijk ook onjuist. Het is de taak van de werknemer om dan aan te tonen bij de kantonrechter dat de werknemer correct naar de omstandigheden heeft gehandeld. Op het moment dat de werknemer de procedure start is het verstandig dat de werknemer direct een verzoek tot loondoorbetaling aanvraagt.

Consequenties ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een zwaar middel dat door de werkgever wordt ingezet. De werknemer dient het pand direct te verlaten. Het ontslag is mondeling aangezegd echter binnen een paar dagen dient de ontslagbrief met heldere omschrijving van de dringende reden tot ontslag nagestuurd zijn. Ontslag op staande voet betekent dat er geen inkomen meer is, en dat mogelijk openstaande vergoedingen met de schuld worden verevend. Is de dringende reden tot ontslag onomstotelijk dan kan de werknemer geen succesvol verweer meer doen. Het ontslag is te wijten aan de werkweigering van de werknemer. Op basis hiervan heeft de ontslagen werknemer geen rechten meer bij het UWV. De werknemer krijgt geen uitkering op basis van de WW. Uiteraard dient de werknemer zo spoedig als mogelijk zelfstandig een baan te vinden, echter dit kan vaak slecht aflopen. Een ontslag op staande voet scoort niet goed bij het vinden van een nieuwe baan. Zolang de werkeloze nog vermogen heeft dient dit eerst aangewend te worden in de besteding voor de eerste levensbehoeften. Indien het vermogen tot een minimum is gedaald dan pas kan de werkeloze aanspraak doen op de bijstand.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op