In het dagelijks leven kunt u op verschillende manieren in geschil komen. Indien dit conflict escaleert dan kan het voorkomen dat u naar de rechter moet, danwel u dient een juridisch bemiddelaar in te schakelen. Geschillen kunnen overal voorkomen, zo ook bij u thuis in de relationele sfeer. Gaat u scheiden dan moet u daartoe onder andere een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan - indien er kinderen in het spel zijn - op te stellen. Een conflict met uw verhuurder kan ook tot ernstige omstandigheden escaleren. Ook op het werk kunnen geschillen leiden tot juridische stappen. Zo kan het zijn dat de reden tot ontslag op staande voet onvoldoende dringend is geweest, waarnaast werkweigering mogelijk uit oogpunt van een veiligheidssituatie is geweest. Dan kan het zijn dat de reden tot ontslag op staande voet een onjuist ontslag is geweest. Is de reden tot ontslag wel dringend genoeg geweest dan kan de werkgever opgetreden schade verhalen op de werknemer. Vele geschillen kunnen zo opgelost worden, echter er zijn omstandigheden waar juridische bemiddeling dan wel een rechtelijke gang onvermijdelijk is.

Arbeidsrecht

Zodra een werknemer en een werkgever een arbeidsrelatie aangaan dient dit gewoonlijk te gaan via een arbeidscontract. Daarin staan de rechten en plichten omschreven zoals die tussen de werkgever en werknemer worden aangegaan. U moet daarbij denken aan welke taken of functie de werknemer ten behoeve van de werkgever moet uitvoeren. Daar staat een maandelijkse financiële vergoeding tegenover. Indien er sprake is van een CAO dient dit eveneens vast gelegd te zijn in het arbeidscontract. Uiteraard zijn de voorwaarden ook vastgelegd op basis waarvan een ontslag aangezegd kan worden. Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich houden aan het wettelijke opzegtermijn. Binnen de wet kan op een viertal manieren een arbeidscontract ontbonden worden:

  • Van rechts wege: binnen het arbeidscontract is een termijn of doelstelling afgesproken. Indien een van beide is behaald kan het arbeidscontract ontbonden worden;
  • Wederzijds goedvinden: het kan voorkomen dat de werknemer de werkplek of de functie niet prettig meer vindt en dus heeft de werknemer een nieuwe baan bij een andere werkgever gevonden. De opzegtermijn is in acht gehouden en dus gaan de werknemer en werkgever akkoord met het ontbinden van dit arbeidscontract;
  • Bedrijfseconomische redenen: tijdens economisch mindere tijden kunnen organisaties slechte cijfers laten zien. Dit kan leiden tot een reorganisatie en eventueel onvermijdelijke ontslagen. Indien het een collectief ontslag betreft dient aan de WMCO voldaan te worden. Voor ambtenaren geldt aanvullend dat een herplaatsingstraject ingezet moet worden;
  • Bij ontslag op staande voet wordt een werknemer direct de laan uitgestuurd. Heeft de dringende reden eveneens tot schade geleid dan kan de werkgever de schade op de werknemer verhalen.

Werkweigering

Conform het arbeidscontract dient de werknemer instructies op te volgen van de werkgever. Indien de werknemer moedwillig de taken weigert dan loopt de werknemer kans om op staande voet ontslagen te worden. Indien door het niet uitvoeren van de werkzaamheden schade is opgetreden binnen de onderneming of bij derden dan kan de werkgever die schade verhalen op de werknemer. Toch zijn er omstandigheden waarbij het ontslag op staande voet onjuist is geweest. De werknemer heeft mogelijk zijn taken niet uitgevoerd aangezien de werknemer van mening was dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan. Indien de werkgever ondanks dat toch heeft geëist dat de werkzaamheden worden uitgevoerd dan is een ontslag op staande voet een onjuiste beslissing geweest. Dan kan de werknemer succesvol een rechtelijke gang bewandelen om zo zijn gelijk te halen.

Huurcontract woning

Op het moment dat u een woning of woonkamer huurt wordt daartoe een huurcontract afgesloten. Een huurcontract is een wederrechtelijk verbintenissen scheppend contract waarbij de huurder en verhuurder van de woning jegens elkaar rechten en plichten hebben. Uiteraard dient u als huurder van een woning voordat u het huurcontract ondertekent, het gehuurde checken op onvolkomenheden danwel gebreken. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Enige aanwezige schade dient door de verhuurder uiteraard gecorrigeerd worden, danwel er wordt door beide partijen geaccepteerd dat deze schade aanwezig was voor het aangaan van de huur van de woning. Tijdens de verhuur periode dient uiteraard de huurder netjes op tijd de huur te betalen. Indien door de verhuurder verwijtbaar schade is opgetreden dient ook door de verhuurder deze schade conform het huurcontract vergoed danwel hersteld. Indien er toch conflicten ontstaan dan mag de verhuurder de huurder niet zomaar op straat zetten aangezien iedere Nederlander recht heeft op onderdak. Zorg ervoor dat u uw contract op officieel briefpapier laat ondertekenen.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Zodra partners uit elkaar gaan dan dienen de gezamenlijke eigendommen verdeeld te worden. Gewoonlijk wordt daartoe een echtscheidingsconvenant opgesteld. Daarin wordt beschreven wie in het ouderlijk huis mag wonen, welke inboedel aan wie wordt meegegeven en hoe de spaartegoeden wordt verdeeld. Indien er sprake is van opgebouwd pensioen dan kan dit tussen de twee partners verevend worden. Ook is het de vraag of de minst verdienende partner een partneralimentatie verstrekt moet krijgen. Een en ander kan het beste worden overlegd in samenspraak met een juridisch bemiddelaar of mediator. Zijn er kinderen in het spel dan dienen de ouders gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan wordt vastgelegd wie de zorg voor de kinderen op zich neemt en hoe de omgangsregeling is geregeld. Het belang van het kind staat daarbij voorop aangezien het kind evenveel recht heeft op aandacht van beide ouders. Uiteraard heeft het kind recht op kinderalimentatie. Daarbij geldt altijd dat kinderalimentatie voor partneralimentatie gaat.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 90

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op